Скъпи клиенти, сайтът ни стартира на 5/5/2020 след период на тестване, като продължаваме да качваме нашето портфолио. В случай на проблем, извинете ни и молим да се свържете с нас, за да съдействаме!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „VINOPOLY.COM“

 

 

Моля, преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателно настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

 

Настоящият документ съдържа Общите Условия, съгласно които „САГАКС“ ЕАД предоставя услуги на потребителите си, посредством интернет магазин www.vinopoly.com. Настоящите Общи условия се прилагат изцяло и за домейна ww.vinopoly.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин.

 

С използването на www.vinopoly.com Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

 

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. www.vinopoly.com е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия от „Сагакс“ ЕАД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента във формата на заявка за покупка, направена чрез www.vinopoly.com, прието и потвърдено от „Сагакс“ ЕАД посредством електронна поща.

Чл. 2.  Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сагакс“ ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 202594646 и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202594646, със седалище и адрес на управление:  Република България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. „България“ № 118, Бизнес център „Абакус“, ет. 2, представлявано от г-н Калоян Дочев, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.vinopoly.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко юридическо лице или физическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките (продуктите), предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид, качество и количество.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

 

Чл. 5. Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: „Сагакс“ ЕАД;

 

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, област София, бул. „България“ 118, 1618 кв. „Манастирски ливади“, ет. 2;

 

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, област София, бул. „България“ 118, 1618 кв. „Манастирски ливади“, ет. 2;

 

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, област София, бул. „България“ 118, 1618 кв. „Манастирски ливади“, ет. 2;

тел. 02 9505550, факс: 02 9532 622;

имейл (електронна поща): vinopoly@vinopoly.com;

 

5. Вписване в публични регистри:

Регистрация в търговския регистър при Агенцията по вписванията – ЕИК 202594646;

 

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202594646;

 

7. Надзорни органи:

 

(А) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел. 02/933 0565;

факс 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(Б) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел. 02 915 3555

факс 02/91-53-525        

Email: kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

(В) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

(Г) Министерство на финансите

Адрес: София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ №102

Телефон: 02 / 9859 1, (02) 9859 2639, 2634

Email: feedback@minfin.bg

Уеб сайт: www.minfin.bg/bg

 

(Д) Изпълнителна агенция по лозата и виното

Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 3

тел.: (02) 9708 111

факс: (02) 9708 122

Email: sofia@eavw.com

Уеб сайт: www.eavw.com  

 

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услугите: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки артикул;

 

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е крайна и е посочена в български лева с включени всички данъци и такси. По подразбиране сайтът се отваря във валута български лева. Ако потребител на сайта иска да я смени, може да го направи от бутон за смяна на валутата, намиращ се в горната част на екрана. Сайтът предлага общо 3 /три/ опции за валути: български лев, евро и щатски долар – изцяло за удобството на Клиентите.

 

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите, свързани с доставката на поръчаните стоки, са за сметка на Клиента или за сметка на Доставчика съгласно раздел VI от настоящите Общи условия.

 

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Сагакс“ ЕАД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството;

 

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;

 

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаването на заявката. Същите са в сила до изчерпване на количествата;

 

14. Минимална продължителност на договора: „Сагакс“ ЕАД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

А) Права и задължения на Клиента:

 

Чл. 6. (1) Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин „vinopoly.com“ при реда и условията, посочени в настоящите общи условия;
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след получен имейл с всички данни за направената поръчка;
 • да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид; брой; единична стойност на всеки продукт; стойност за доставка; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
 • да получава информация, относно статуса на собствената си поръчка;
 • при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите;
 • да записва или отпечатва отделни части от съдържанието на сайта, но само за нетърговски и лични цели, при условие че запазва всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху тях.

 

(2) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Сагакс“ ЕАД вреди.

 

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име (което се явява електронна поща) и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

Чл. 8. Клиентът се задължава:

·         да използва своята действителна самоличност;

 • да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
 • да поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията при генериране и потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка.

 

Б) Права и задължения на „Сагакс“ ЕАД:

 

Чл. 9 „Сагакс“ ЕАД има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
 • да получи от Клиента, при изразено съгласие от негова страна, следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата и ЕИК), дата на раждане (за физическите лице), адрес за доставка, телефон и адрес на електронна поща;
 • има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Сагакс“ ЕАД, да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

 

Чл. 10. „Сагакс“ ЕАД гарантира предлагането на продукти, притежаващи сертификат за произход и отговарящи на всички изисквания за качество.

 

Чл. 11. „Сагакс“ ЕАД се задължава:

 • да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 12. (1) Клиентът и Доставчикът сключват договор за покупко-продажба на стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия, предлагани от „vinopoly.com“, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.vinopoly.com/. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) Договорът, сключен между Клиента и Доставчика, се съхранява 1 година. При поискване от Клиента, Доставчикът предоставя информация за сключения договор по имейл.

(3) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса на сайта www.vinopoly.com стоки.

(4) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на „vinopoly.com“ и настоящите Общи условия.

(5) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на „vinopoly.com“ и настоящите Общи условия.

 

Чл. 13. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

 

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка (поръчка като гост).

 

А) Регистриране на потребител:

 

Чл. 18. Регистрацията на настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта www.vinopoly.com, Клиентът трябва да попълни онлайн формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Сагакс“ ЕАД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 

Чл. 19. За да се регистрира Клиентът, е необходимо да се спазят следните стъпки:

1.  Избор на бутон „Регистрация“;

2. Въвеждане на лични данни (име и фамилия, имейл, дата на раждане, телефонен номер, парола и потвърждение на паролата);

3. Клиентът не може да въведе година и дата на раждане, ако няма навършени 18 години. В този случай регистрацията не може да продължи.

4. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и дава изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите;

5. При желание Клиентът може да даде съгласието си да получава съобщения за дегустации, събития, нови продукти и други маркетингови активности. Той може да се откаже от тази услуга чрез позвъняване на посочения за контакт телефон, имейл и използвайки функцията „чат“ на сайта www.vinopoly.com

6. Регистрацията приключва с натискане на бутон „Регистрация“.

 

Чл. 20. (1) След извършената регистрация Клиентът получава имейл с линк на електронната поща, с която се е регистрирал в сайта. След натискане на този линк, Клиентът бива препратен в сайта www.vinopoly.com, като вече разполага с активна регистрация в сайта, както и с достъп до услугите на електронния магазин като регистриран потребител.

(2) Клиентът е задължен да пази потребителското име (електронна поща) и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

(3) В случай на загубена (забравена) парола, „Сагакс“ ЕАД генерира нова парола на електронната поща на Клиента.

 

Чл. 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на електронен магазин „vinopoly.com“ има право да влиза в своя профил чрез установените при регистрацията му електронна поща и парола.

(2) Чрез вход в „Моят профил“, Клиентът може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка, да има достъп до продукти, които е поставил в секция „Любими“, да вижда историята на поръчките си, както и да получава достъп до статистика на поръчките и вкусовите си предпочитания в сайта. Сайтът не допуска промяна на имейл адреса на Клиента, който служи за потребителско име. При необходимост от промяна на имейл адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

 

Б) Сключване на договор от регистриран потребител:

 

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 1. Разглеждане на предлаганите продукти по чл. 3 от настоящите Общи условия: Клиентът разглежда свободно и/или влиза в собствения си профил, чрез въвеждане на потребителското си име (електронна поща) и парола и избира продукт, който желае да поръча.

 

 1. Чрез натискане на бутон „Купи“ избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва. Максималният брой продукти, които могат да се поръчват от артикул, е 12 /дванадесет/. При желание от страна на Клиента да поръча повече от 12 /дванадесет/ броя от артикул, той следва да се свърже с администраторите на сайта на посочения телефон за контакт, имейл или да използвайки функцията „чат“ на сайта www.vinopoly.com.

 

 1. При избор на бутон „Виж количката“ Клиентът вижда избраните продукти до момента със снимка, име и цена на продукта, както и размер на опаковката/бутилката и реколта (за продукт вино), заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителската кошница, в случай че желае да се откажете от избрания артикул. 

 

 1. Клиентът може да въведе Промокод, ако има такъв, с който получава отстъпка в определен размер. Повече информация за Промокодовете Клиентът получава на началната страница или в профила си.

 

 1. Когато Клиентът натисне бутон „Продължи към поръчка“, той бива препратен към страница, в която въвежда данни за доставка (метод на доставка, населено място, адрес, данни за фактура, ако му е необходима такава, както и начин на плащане).

 

 1. След като Клиентът натисне бутон „Изчисли цена“, сайтът изчислява автоматично сумата на доставката. При покупки под 50 /петдесет/ лв. Клиентът трябва да заплати сума в размер на 4.90 лв. /четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС. При покупки на стойност 50 /петдесет/ лв. и над 50 /петдесет/ лв. доставката е безплатна.

 

 1. След като Клиентът е въвел всички необходими данни, на страницата се появява общата сума, която той дължи за покупката си.

 

 1. Следва натискане на бутон „Продължи“, който препраща Клиента към страница, визуализираща под формата на таблица цялата информация за поръчката, включително поръчаните продукти, общата сума с включена доставка, адрес и данни за доставка, начин на плащане.

 

 1. В случай че Клиентът иска да промени посочените данни, може да го направи чрез натискане на бутона „Назад“.

 

 1. След като Клиентът се увери, че цялата информация за поръчката е вярна, избира бутон „Поръчай“, с което заявката се регистрира от Доставчика.

 

(2) Детайлни данни за регистрираната заявка се получават от Клиента на посочения от него имейл адрес. В рамките на 1 /един/ работен ден от регистрирането на заявката Доставчикът изпраща на Клиента имейл за потвърждение на поръчката, с което договорът се счита за сключен.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Сагакс“ ЕАД.

(4) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

В) Сключване на договор от нерегистриран потребител:

 

Чл. 23 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 

 1. Разглеждане на предлаганите продукти по чл. 3 от настоящите Общи условия: Клиентът разглежда свободно и избира продукт, който желае да поръча.

 

                2. Чрез натискане на бутон „Поръчай“ избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея     могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.        Максималният брой продукти, които могат да се поръчват от артикул, е 12 /дванадесет/. При желание от страна на          Клиента да поръча повече от 12 /дванадесет/ броя от артикул, той следва да се свърже с администраторите на сайта          по посочения телефон за контакт, имейл или да използвайки функцията „чат“ на сайта www.vinopoly.com.

 

 1. При избор на бутон „Виж количката“ Клиентът вижда избраните продукти до момента със снимка, име и цена на продукта, както и размер на опаковката/бутилката и реколта (за продукт вино), заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителската кошница, в случай че желае да се откажете от избрания артикул. 

 

 1. Клиентът може да въведе Промокод, ако има такъв, с който получава отстъпка в определен размер. Повече информация за Промокодовете, Клиентът  получава на началната страница или в профила си.

 

 1. Когато клиентът натисне бутона „Продължи към поръчка“, бива препратен към страница, в която може да избере да се регистрира или да поръча като Гост.

 

 1. След избор на поръчка като Гост, Клиентът въвежда личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, дата на раждане, телефон, държава, населено място, адрес и пощенски код).

 

 1. Когато Клиентът натисне бутона „Продължи към поръчка“, той бива препратен към страница, в която въвежда данни за доставка (метод на доставка, населено място, адрес, данни за фактура, ако му е необходима такава, както и начин на плащане).

 

 1. След като Клиентът натисне „Изчисли цена“, сайтът изчислява автоматично сумата на доставката. При покупки под 50 /петдесет/ лв. Клиентът трябва да заплати сума в размер на 4.90 лв. /четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС. При покупки на стойност 50 /петдесет/ и над 50 /петдесет/ лв. доставката е безплатна.

 

 1. След като Клиентът е въвел всички необходими данни, на страницата се появява общата сума, която дължи за покупката си.

 

 1. Следва натискане на бутон „Продължи“, който го препраща към страница, визуализираща под формата на таблица цялата информация за поръчката, включително поръчаните продукти, общата сума с включена доставка, адрес и данни за доставка, начин на плащане.

 

 1. В случай че Клиентът иска да промени посочените данни, може да го направи чрез натискане на бутона „Назад“.

 

 1. След като Клиентът се увери, че цялата информация за поръчката е вярна, избира бутон „Поръчай“, който го препраща на страница, уведомяваща го, че поръчката е приета успешно.

 

(2) Детайлни данни за регистрираната заявка се получават от Клиента на посочения от него имейл адрес. В рамките на 1 /един/ работен ден от регистрирането на заявката Доставчикът изпраща на Клиента имейл за потвърждение на поръчката, с което договорът се счита за сключен.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Сагакс“ ЕАД.

(4) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

Чл. 24. Администраторите на сайта имат право да се свързват с Клиент, направил поръчка, на посочения от него телефон за контакт, за да може Доставчикът да потвърди поръчката.

 

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 25. (1) При първоначален вход в сайта всички цени на стоките в електронния магазин на www.vinopoly.com се зареждат в български лева. Клиентът има право да избере от още две валути – евро и щатски долар. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС. В цената на продуктите не е включена цената за доставка.

(2) Цената на отделните предлагани стоки по чл. 3 от настоящите Общи условия е поставена непосредствено до/под снимката на съответната стока в избраната от Клиента валута.

 

Чл. 26. (1) Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

- Наложен платеж – плащане в брой на дължимата сума на куриера/лицето, извършило доставката.

- Плащане с банкова карта - директно в сайта

- Плащане по банков път по сметка на „Сагакс“ ЕАД:

 

СМЕТКА В ЛЕВА:

IBAN BG13UNCR70001510000000

BIC: UNCRBGSF

При банка: Уникредит Булбанк АД

Титуляр на сметката: САГАКС ЕАД

 

СМЕТКА В ЕВРО за поръчки от чужбина:

IBAN: BG50UNCR70001550000000

BIC: UNCRBGSF

При банка: Уникредит Булбанк АД

Титуляр на сметката: САГАКС ЕАД


(2) При плащане с банкова карта „Сагакс” ЕАД не носи каквато и да е отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

 

Чл. 27. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня, следващ датата на нейното изпращане.

 

Чл. 28. (1) Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени.

(2) В случай на промяна на обявените в сайта цени на продукти в промоция, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана, и нова цена, посочена с по-голям размер на шрифта.

(3) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(4) При намаляване на цената на дадена промоционална стока, освен обозначението на старата и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените, и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

(5) Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и при забавяне на доставката от вносителите или производителите на съответните стоки.

(6) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

(7) В случай че Клиентът е заплатил поръчката с банкова карта, но количествата от поръчаната стока са изчерпани, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума в срок от 5 работни дни от установяването на обстоятелството, че стоките са с изчерпано количество.

 

VI. ДОСТАВКА

 

Чл. 29. Доставката на стоки, закупени от електронния магазин „vinopoly.com“, се осъществява при следните условия:

 

 1. При покупка на стоки на стойност под 50.00 /петдесет/ лв. доставката е в размер на 4.90 лв. /четири лева и деветдесет стотинки/ с ДДС, важащо за цялата страна, включително за гр. София.

 

 1. При покупка на стоки на стойност над 50.00 /петдесет/ лв. доставката е безплатна за цялата страна, включително за гр. София.

 

 1. При поръчка на стоки до 14:00 ч. доставката се осъществява в рамките на същия работен ден за гр. София. При поръчка на стоки след 14:00 ч. доставката се осъществява в рамките на 3 работни дни от потвърждението на поръчката за гр. София.

 

 1. За всички други градове, освен София, при поръчка на стоки до 16:00 ч. доставката се осъществява в деня, следващ деня, в който поръчката е потвърдена, с изключение на поръчки, направени в събота и неделя, или според графика на логистичната фирма. При поръчка на стоки след 16:00 ч. доставката се осъществява в рамките на 3 работни дни от потвърждението на поръчката.

 

 1. Сайтът не предлага доставка извън границите на Република България.

 

Чл. 30. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер („Спиди“ АД) до адреса, указан при заявката – за всички градове с изключение на гр. София. За територията на гр. София стоките се доставят от лице, осигурено от Доставчика.

 

Чл. 31. (1) В цената на стоката не е включена сумата за доставка.

(2) Посочените цени за куриерски услуги са в български лева с включен ДДС.

(3) Клиентът получава касов бон за извършените от шофьор на фирмата или логистична фирма „Спиди“ АД услуги (куриерска услуга, наложен платеж, застраховка). 

(4) При отказана от Клиента пратка след потвърждение на заявката за отказ се заплаща куриерска услуга по транспорта от страна на Клиента. 

(5) При несъответствие на заявена с получена стока, в случай че има нарушена опаковка, се съставя протокол при доставката в присъствие на куриера и се описват нередностите. В случай че няма нарушена опаковка, клиентът сам решава дали да приеме стоката или да я откаже (прилагат се правилата за отказана пратка).

(6) Ако Клиентът не е намерен на адрес, се прави опит за контакт по телефон и се уточнява ден за доставка. Куриерът на „Спиди“ АД или лицето по чл. 30 прави 2 опита за разнос. При неоткриване на Клиента стоката се връща обратно към Доставчика. Пренасочване на пратката (смяна на адреса за доставка) в рамките на съшия град не се таксува допълнително, но се извършва за следващия ден.

(7) Услугата за предаване на пратките може да изискват предоставяне на лична карта от страна на Клиента с цел сравняване на данните. Куриерът на „Спиди“ АД или лицето по чл. 30 задължително отказва предоставяне на пратка на лица под 18 години, ако тя съдържа алкохолни напитки.

(8) По време на поръчката Потребителят може да предпочетете доставката да се направи от друга куриерска фирма. Клиентът следва да отбележи това в полето за свободен текст. В този случай куриерските разходи са изцяло за сметка на Клиента и се калкулират спрямо тарифата на съответния куриер. При такива случаи „Сагакс“ ЕАД не носи отговорност и няма отношение към дължимата сума за доставка, както и не носи отговорност за периода на доставка.

 

Чл. 32. Доставката ще бъде извършена в рамките на 1 до 3 работни дни, считано от деня, следващ датата на изпращането на поръчката, според заявката за куриер, направена от Клиента и посочените условия от „Спиди“ АД.

 

Чл. 33. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето пълнолетно лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

 

Чл. 34. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок и при условията на чл. 31, ал. 6, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и договорът се прекратява.

 

Чл. 35. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

 

Чл. 36. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента); касова бележка; приемо-предавателен протокол; товарителница; формуляр за упражняване правото на отказ и информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 37. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Куриера и ако стоката не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 38. Договорът се прекратява в следните случаи:

 • с неговото изпълнение;
 • по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
 • в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.
 • в други предвидени от закона случаи.

 

 

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

А) Отказ от доставена стока

 

Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

 

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Сагакс“ ЕАД чрез наличната форма за контакт на сайта www.vinopoly.com или на посочените телефонни номера и/или имейл адрес и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

Чл. 41. Върнати могат да бъдат всички стоки, с изключение на тези, доставени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри (стоки индивидуална поръчка).

 

Чл. 42. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

(2) Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Б) Анулиране на поръчка

 

Чл. 43. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт с друг, трябва да се обади по телефоните възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Сагакс“ ЕАД. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на своята поръчка, за която иска корекция и да посочи точно и ясно промяната.

 

В) Рекламации

 

Чл. 44. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока, Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или за безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител са приложими сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на „Сагакс“ ЕАД.

 

Г) Решаване на спорове

 

Чл. 45. Клиентът има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya?fbclid=IwAR2GVUzjUsXDwVDXFkCGM3q7u3QYVhfEdMN2MvLtY_Lsn0rfEhUWDPkXWk0 или да използва платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG      

 

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 46. (1) „Сагакс“ ЕАД, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

(2) „Сагакс“ ЕАД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България, и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност.

(3) „Сагакс“ ЕАД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Клиентите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за поверителност на „Сагакс“ ЕАД, достъпна на адрес https://vinopoly.com/politika-za-lichnite-danni.

 

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 47. (1) „Сагакс“ ЕАД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на електронен магазин „vinopoly.com“, както и настоящите Общи условия.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта, посочени в настоящите Общи условия.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Сагакс“ ЕАД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 48. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 49. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.vinopoly.com“ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба небрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което сайтът на електронен магазин „vinopoly.com“ не е достъпен поради непреодолима сила.

 

Чл. 50. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

 

Чл. 51. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

 

Чл. 52. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Сагакс“ ЕАД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 

Чл. 53. „Сагакс“ ЕАД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

 

Чл. 54. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Сагакс“ ЕАД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Сагакс“ ЕАД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

 

XII.  ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „VINOPOLY.COM“

 

A) Добавяне на продукти в секция „Любими“

Чл. 55. (1) Регистриран клиент може да регистрира свои предпочитани продукти на страницата, които се свързват с неговия профил. Съхранението на тези данни за помощ на Клиента и осигуряване на по-лесната навигация в страницата, както и за насочването на специализирани оферти (когато и ако има такива) за продуктите, които Клиентът предпочита.

(2) Предпочитаните продукти се запаметяват в секция „Любими“. Клиентът контролира съдържанието в „Любими“.

(3) Възможно е изтриване на продукти от страна на администратора, което прекъсва връзката между субекта на данни и поставения в „Любими“ продукт.

 

 

Б) Билети и ваучери

 

Чл. 56. (1) Доставчикът предлага за продажба в онлайн магазина си билети за събития, организирани от него, като дегустации, представяне на вина, презентации с гост-лектори от избите, както и всякакви други събития, свързани с вината, които предлага.

(2) Могат да бъдат предложени за продажба и билети за външни изложения и събития, които Доставчикът има право да разпространява.

 

Чл. 57. Клиентът може да закупи един или повече билети. Лицата, които посещават съответното събитие с билети, закупени от друго лице, са длъжни да предоставят информация за името на лицето, закупило билетите.

Чл. 58. (1) Билетите могат да бъдат закупени на името на Клиента или на чуждо име (за подарък напр.).

(2) Билетите могат да бъдат предоставяни на трети лица, след изрично упоменаване в полето за свободен текст при поръчката им.

(3) Подаръчни билети могат да бъдат индивидуализирани и опаковани специално след свързване на клиента с екипа на сайта.

Чл. 59. Билетите трябва да се покажат при влизане на съответното събитие. Това може да стане чрез разпечатването им на хартиен носител или чрез показването им на електронно устройство.

Чл. 60. (1) Продаваните от доставчика билети са за фиксирана дата и цена за всяко отделно събитие.

(2) Доставчикът има право да предлага различни ценови условия за събития на една и съща тема, провеждани на различни дати.

(3) Клиентът няма право да използва билет за дата, различна от посочената в билета, без изрично писмено одобрение от страна на Доставчика и при спазване на условията за събитието на тази дата.

(4) Закупеният билет не може да бъде върнат, заменен или Клиентът да получи обратно заплатената цена. На основание чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупения билет за развлекателни събития.

 

Чл. 61. (1) В случай на отлагане на дадено събитие, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента за това, предоставяйки му информация за новата дата и място на събитието. Билетът, независимо от причините за отлагането или промяната, е валиден за новата дата или за новото място на събитието.

(2) Ако новата дата не е удобна за Клиента, той си запазва правото да отиде на друго събитие, без да дължи заплащане за това.

(3) В случай на отложено събитие и като компенсация към Клиента, Доставчикът му предоставя, освен правото по ал. 2, и ваучер за 50% отстъпка при закупуване на билет за следващо събитие, организирано от Доставчика.

(4) В случай че Клиентът не желае да се възползва от предложението да присъства на следващо събитие и да получи ваучер за отстъпка, Доставчикът възстановява на Клиента стойността на заплатената сума за закупения билет.

(5) Ако събитието е отменено и няма други подобни събития, Доставчикът възстановява на Клиента стойността на заплатената сума за закупения билет.

 

В) Промокодове

 

Чл. 62. (1) Електронният магазин „vinopoly.com“ предоставя на своите регистрирани клиенти възможността да получат „промокодове“ с отстъпки за определени продукти. Те се предоставят на Клиента по решение на Доставчика.

(2) „Промокодовете“ се предоставят чрез електронния магазин и могат да бъдат използвани както в него, така и във физическите магазини на доставчика. 

 

Чл. 63. (1) Всеки „промокод“ може да бъде безсрочен или със срок на валидност. Това ще бъде упоменато изрично на уеб сайта.

(2) По преценка на Доставчика „промокодовете“ могат да бъдат поименни или да се използват и от трети лица.

 

Г) Вкусов профил на потребителите

 

Чл. 64. (1) Вкусовият профил на потребителите е функционалност на електронния магазин, която позволява на регистрираните потребители да попълнят своите вкусови предпочитания и изисквания към вината.

(2) При избиране на продукти за покупка потребителите имат възможността да избират вина и чрез сортираща опция „Сортирай по: вкусовия ми профил“. Опцията подбира вина според личните вкусови предпочитания на Клиента.

 

Чл. 65. (1) Целта на Функционалността „Вкусов профил на потребителите“ е да подпомогне Клиента, като направи неговия избор на вина по-лесен, удобен и бърз.

(2) Данните за вкусови предпочитания, които Клиентът посочи в бланката за вкусов профил, ще бъдат използвани единствено и само за целите на конкретната функционалност и по никакъв начин не обвързват Клиента с каквито и да било ангажименти.

(3) Потребителят има право да променя посочените данни във вкусовия си профил по всяко време. 

 

Чл. 66. Функционалността „Вкусов профил на потребителите“ е избирателна. Клиентите могат да я използват по свой избор и желание. Те не са длъжни да попълват своя вкусов профил.

 

Д) B2B клиент

 

Чл. 67. (1) ФункционалностB2B клиент“ осигурява на бизнес клиент всички възможности, с които разполагат останалите Клиенти, както и следните допълнителните възможности:

1.      да получава индивидуални отстъпки за конкретен продукт или за групи продукти под формата на персонален промокод, с помощта на който получава начислената му отстъпка в края на поръчката си;

2.      да вижда най-често поръчваните от него вина в панела си с цел по-бърза възможност за поръчка.

(2) ФункционалносттаB2B клиент“ се активира по преценка на Доставчика и е приложима само за Клиенти – юридически лица.

 

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 68. Цветовете на стоките, показани в сайта www.vinopoly.com, зависят от настройките на монитора, който ползва Клиентът.

 

Чл. 69. (1) Уеб сайтът може да съдържа продукти, чиито снимки не отговарят на описанието за размер на бутилката на конкретния продукт. Бутилки от 375 мл, както и такива от 1500, 3000, 6000 и 15000 мл могат да бъдат представени с изображение на бутилка от 750 мл.

(2) При несъответствие между показаната снимка на даден продукт и продуктовото описание (и по-конкретно размера на бутилката), Потребителят на сайта следва да се ръководи от описанието и посочения в описанието на продукта размер, както и съпътстващата го цена, а не от снимката.

 

Чл. 70. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Сагакс“ ЕАД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 

Чл. 71. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 72. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 73. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 74. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите,  Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за виното и спиртните напитки и актуалното българско законодателство. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 75. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички на 5. май 2020 г.